I. Základní podmínky uplatnění reklamací 
 1. Odběratel může uplatnit reklamaci jen na to zboží, které mu bylo dodáno na základě jeho objednávky u společnosti Fagron a. s. 
 2. Veškeré písemné doklady k uplatnění reklamací musí být vypsány čitelně a srozumitelně. 
 3. Reklamace uplatňována odběratelem telefonicky musí být doplněna jménem osoby, se kterou byla reklamace projednávána. 
 4. Reklamace dodaného zboží z důvodu kvality nebude akceptována bez řádně vyplněného Potvrzení o reklamaci zboží (ke stažení viz odkaz na konci stránky) , nebo pokud byl uzávěr balení poškozen při možnosti vizuální kontroly obsahu, nebo pokud bylo z balení odebráno větší množství než je potřebné k prokázání totožnosti zboží.
 5. Reklamace neodpovídající reklamačnímu řádu nemohou být kladně vyřízeny. 
 6. Reklamace na dodané (nebo nedodané) zboží lze uplatnit písemně, faxem, elektronickou poštou.
II. Obsah potvrzení o reklamaci zboží 
 • Název a množství reklamovaného zboží 
 • Číslo šarže produktu 
 • Číslo dodacího listu, faktury 
 • Důvod reklamace (nezbytné je udání důvodu k navrácení zboží - nevyhovující kvalita, krátká exspirace, chybně vystavený daňový doklad, nedodané zboží, poškozené zboží a objednáno omylem (tento důvod zpoplatněn manipulačním poplatkem 300 Kč bez DPH za reklamovanou položku bez ohledu na počet kusů v položce)
 • Adresa a razítko lékárny (odběratele) 
 • Jméno a podpis odpovědné osoby odběratele 
 • Prohlášení, že zboží bylo uchováváno za předepsaných podmínek při reklamaci zboží, které má být uchováváno za snížené teploty 

III. Převzetí dodávky 

Při převzetí dodávky potvrdí odběratel řidiči v dokladu o převzetí druh a počet balení produktu v souladu s údaji na přepravním dokladu. Pokud řidič zjistí zřejmé vady zboží (rozdíl v počtu balení, v označení nebo vnější poškození), zaznamená zjištěné závady do dokladu, uvede čitelně své jméno, záznam potvrdí podpisem, datem a razítkem odběratele. Zjištěné vady dodávky ihned oznámí telefonicky. Na pozdější reklamace počtu obalových a poškozených jednotek nebude brán zřetel. 

U přípravků ze skupiny návykových látek a prekursorů je odběratel povinen zkontrolovat počet a vnější neporušenost obalových jednotek podle údajů uvedených v tomto dokladu. V případě vracení přípravků z této skupiny je řidič oprávněn převzít od odběratele pouze zboží zabalené tak, aby nebylo možné s obsahem manipulovat během přepravy bez zjevného narušení obalu. Řidič potvrzuje podpisem pouze převzetí přepravních obalů. 

Při předávání reklamovaného zboží řidiči se doporučuje, aby si odběratel nechal od řidiče potvrdit doklad o vrácení zboží (jméno, podpis, reg. značka vozidla), vratku odběratele podepsal a doplnil datum převzetí zboží. 

 IV. Časové nároky na uplatnění reklamací 

 1. Reklamaci zboží ze skupiny návykových látek a prekursorů je nezbytné uplatnit ihned při převzetí od řidiče. V případě vrácení zboží musí odběratel vrátit zboží řidiči v neporušeném obalu (pokud nedošlo k jeho poškození) a označené a zabalené tak, aby nebylo možné během dopravy s ním manipulovat bez zjevného narušení obalu. Vrácení takového zboží musí odběratel potvrdit na kopii dodacího listu. 
 2. Zjevné vady dodaného zboží zjištěné při přejímce a zjištěné rozdíly mezi dodávkou zboží a dodacím listem je odběratel povinen reklamovat ve Fagron a.s. písemně, faxem, elektronickou poštou, telefonicky nebo přes internet nejpozději následující pracovní den ode dne dodávky. 
 3. Reklamaci objednaného ale nedodaného zboží je nutné uplatnit ihned; reklamaci zaměněného zboží je nutné uplatnit rovněž ihned, a to po uskutečnění jeho dodávky. 
 4. Zboží s rozbitým nebo poškozeným obalem musí být vráceno ihned po zjištění vady při přejímce. 
 5. Při nevyhovující exspirační době (krátká exspirace) je nutné zboží vrátit nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud je exspirace u dodaného zboží delší než 3 měsíce, nebude důvod krátká exspirace uznán.
 6. Vzhledem k efektivnějšímu vyhodnocování reklamací a ke zlepšení našich služeb je reklamace s důvodem objednáno omylem zpoplatněna manipulačním poplatkem
  300 Kč bez DPH za reklamovanou položku bez ohledu na počet kusů v položce.
 7. Zboží, které vykazuje zjevné vady (poškozená nebo potřísněná etiketa, neutažený uzávěr, nepovolený zákal, mechanické nečistoty), je nutno vrátit nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho doručení. 
 8. Léčivý přípravek nebo léčivou látku určenou ke stažení z důvodu nevyhovující kvality musí odběratel vrátit po telefonické nebo písemné výzvě dodavatele nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy byl na zboží nevyhovující kvality upozorněn. 
 9. Skryté vady dodaného zboží, zejména vady kvality, je odběratel oprávněn reklamovat do konce doby použitelnosti produktu, ale bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou reklamací. 
 10. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.


Celé znění Všeobecných obchodních podmínek platných od 1. 5. 2020 ke stažení ZDE.

Reklamační formulář od 9. 8. 2022: ZDE.

Změny jsou platné od 1. 5. 2020